Latinsk navn: Podiceps grisegena
Engelsk navn: Red-necked grebe
Klasse: Fugle
Orden: Lappedykkere
Familie: Lappedykkere

Gråstrubet lappedykker ses over hele landet, men størstedelen af den danske bestand findes mod øst. Forekommer ved søer, moser, tørvegrave og andre vådområder med en rig vegetation. Almindelig trækfugl. Enkelte overvintrer ved de danske kyster.

Kendetegn
De gråstrubede lappedykkere har en brunsort ryg og en lys underside, mens halsen er rødbrun. Det øverste af hovedet og fjerørene er sorte, hvorimod kinderne og struben er lysegrå. Basis af næbbet er gult, mens resten af næbbet er mørkt. De to køn er ens.

Føde
Gråstrubede lappedykkere spiser store vandinsekter, snegle, små padder, alger og andre vandplanter samt småfisk. 

Gråstrubet lappedykker - Podiceps grisegena - Red-necked grebe
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 77-85 cm
  • Længde: 40-50 cm
  • Vægt: 700-900 g
  • Max levealder: ? år
  • Kuldstørrelse: 4-5 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 22-25 dage
  • Ungetid: 72 dage
Vidste du det?
Den gråstrubede lappedykker er en sky fugl, som kun opholder sig ganske lidt på den fri vandoverflade. Reden er gemt mellem rør i vandkanten. Man kan være heldig at observere en gråstrubet lappedykker og høre dens kald i yngletiden. Det lyder næsten om som et grisehyl.